Świat jako Loża. Obecność Wolnomularstwa w kulturze - dawniej i dziś « Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité Polska ∴ Wielka Loża Kultur i Duchowości Polska
22538
post-template-default,single,single-post,postid-22538,single-format-standard,theme-hazel,hazel-core-1.0.5,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.7,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive
 
ŚWIAT JAKO LOŻA. OBECNOŚĆ WOLNOMULARSTWA W KULTURZE – DAWNIEJ I DZIŚ

Świat jako Loża. Obecność Wolnomularstwa w kulturze – dawniej i dziś

W imieniu Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Sztuka Królewska w Polsce zapraszamy wszystkich sympatyków Ars Regii na konferencję naukową „Świat jako Loża. Obecność Wolnomularstwa w kulturze – dawniej i dziś”, która odbędzie się w dniach 9-10 stycznia 2015 w Muzeum Narodowym w Warszawie, 00-465 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 3. Loże obediencji Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité Polska wsparły finansowo jej organizację. Poniżej zamieszczamy szczegółowy program konferencji:

 

Program konferencji

9 stycznia 2015
Sala kinowa Muzeum Narodowego w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 3

 

9.30–9.40 – Powitanie gości przez przedstawiciela Muzeum Narodowego w Warszawie

9.40–09.50 – Otwarcie konferencji i powitanie gości przez Prorektora UW prof. dr Tadeusza T o m a s z e w s k i e g o

9.50–10.00 – Powitanie gości przez Prezesa Stowarzyszenia Instytut Sztuka Królewska w Polsce prof. dr Tadeusza C e g i e l s k i e g o

 

10.00–12.00 – OBRADY – prowadzenie Žygintas B ū č y s (Vilnius University, National Museum of Lithuania); dr Małgorzata M i s i u n a (Instytut Sztuka Królewska w Polsce)

 

10.00–10.20 – dr Rafał P r i n k e (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu), Loże transmutacji: Dziwny romans wolnomularstwa i alchemii (Lodges of transmutation: The strange liaison of freemasonry and alchemy)

10.20–10.40 – prof. dr Barbara A r c i s z e w s k a (Uniwersytet Warszawski), Batty Langley (1696-1751) – a “Tutor to Freemasons” and his architectural manuals

10.40–11.00 – Jerzy G u t k o w s k i (Zamek Królewski w Warszawie), Wolnomularze na dworze króla Stanisława Augusta (Freemasons at the Royal Court of Stanisław August)

11.00–11.20 – Katarzyna J a r z y n a (Uniwersytet Warszawski), Charakterystyka pierwszych lóż adopcyjnych i działalność kobiet masonek na ziemiach polskich w latach 1768- 1821 (First lodges of adoption and activity of Polish women-masons in 1768-1821)

11.20–11.40 – prof. dr Elżbieta W i c h r o w s k a (Uniwersytet Warszawski), „Tragiczne śpiewy masońskie”. Karol Surowiecki o Filozofach, Lożystach i kilku innych ważnych sprawach (‘‘Tragic masonic songs”. Karol Surowiecki on Philosophers, Lodgers, and some other important matters)

 

11.40–12.00 – DYSKUSJA

12.00–12.20 – Przerwa na kawę

 

13.00–16.00 – OBRADY – prowadzenie prof. dr Barbara A r c i s z e w s k a (Uniwersytet Warszawski), prof. dr Maria M a t e r s k a (Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa)

 

13.00–13.20 – Katarzyna P ł o ń s k a (Uniwersytet Warszawski), Karol Kurpiński i wolnomularstwo (Karol Kurpiński and freemasonry)

13.20–13.40 – Krzysztof Z a ł ę s k i (Muzeum Narodowe w Warszawie), „Recueil Des Discours maçonniques qui ont été prononcés par Différents Fères de la R:. L:. Départementale de Saint J :. d’écosse des arts Réunis à L’orient de Dijon. Nieznany rękopis z dziejów wolnomularstwa francuskiego XVIII/XIX wieku („Recueil Des Discours maçonniques qui ont été prononcés par Différents Fères de la R :. L :. Départementale de Saint J :. d’écosse des arts Réunis à L’orient de Dijon. An unknown manuscript on the history of French Freemasonry 18th – 19th centuries)

13.40–14.00 – Dorota S o b s t e l (Uniwersytet Warszawski), Fryderyk Chopin – mason bez fartuszka. Związki kompozytora ze światem wolnomularskim (Frederic Chopin – a freemason without an apron. Composer’s relations to the masonic world)

14.00–14.20 – prof. dr Roman D z i e r g w a (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Bronisław Ferdynand Trentowski (1808-1869) a wolnomularstwo niemieckie. Afi rmacje i antynomie (Bronisław Ferdynand Trentowski (1808-1869) and German freemasonry. Affi rmations and antinomies)

14.20–14.40 – prof. dr Władysław M a s i a r z (Krakowska Akademia im. A. Frycza- Modrzewskiego), „Masonja w Polsce”. Zapomniany tekst Benedykta Ilińskiego z 1865 roku (“Masonry in Poland”. A forgotten work from 1865 of Benedykt Illiński)

15.00–15.20 – dr Anna K a r g o l (Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego), Rytuał masoński jako inspiracja organizacyjna oraz wzorzec kulturowy parawolnomularskich i innych organizacji (Masonic ritual as cultural pattern and inspiration for structure of co-masonry and other organizasions)

 

15.20–15.40 – DYSKUSJA

15.40–16.20 – przerwa na lunch, kawa

 

16.20–18.00 – OBRADY – prowadzenie prof. Tadeusz C e g i e l s k i (Uniwersytet Warszawski)

 

16.20–16.40 – dr Žygintas B ū č y s, (Vilnius University, National Museum of Lithuania), prof. dr (HP) Arvydas P a c e v i č i u s, (Vilnius University, Institute of Library and Information Sciences), The Libraries of Masonic Lodges in Vilnius at the beginning of the 19th century. An Attempt of Reconstruction

16.40–17.00 – dr Adam P o d l e w s k i (Uniwersytet Warszawski), Drużyna a Loża. Powstanie i rozwój ruchów skautowskich w kontekście wolnomularstwa (The Troop and the Lodge. The origins and development of Scouting Movements in the light of their Masonic inspirations)

17.00–17.20 – Piotr W i t t (Paris), Biblioteka Jana hr. Potockiego – fakty i hipotezy (Library of count Jan Potocki – facts and hypothesis)

17.20–17.40 – Waldemar G n i a d e k (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku), Nowe źródła do badań nad historią wolnomularstwa w II Rzeczypospolitej (New historical sources to the history of Polish freemasonry in the Second Republic)

17.40–18.00 – Andrzej K a r p o w i c z (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu), Zbiory masońskie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu jako źródło do badań nad dziejami wolnomularstwa europejskiego (Masonic collection of the Poznań University Library as the source for studing the history of Polish freemasonry)

 

18.00–18.30 – DYSKUSJA

 

18.30-19.00 – recital fortepianowy Waldemara Malickiego (w trakcie uzgadniania)

19.30 – uroczysta kolacja dla gości konferencji, restauracja Aleje 3 (gmach MNW)

Koszt 70,00 PLN, prośba o zgłoszenie udziału Organizatorom do końca grudnia 2014 roku

 

10 stycznia 2015

Sala kinowa Muzeum Narodowego w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 3

 

9.20–12.00 – OBRADY – prowadzenie prof. dr Władysław M a s i a r z (Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego)

 

9.20–9.40 – prof. dr Tadeusz C e g i e l s k i (Uniwersytet Warszawski), Od papieskiej bulli do tabloidu. Wprowadzenie do dziejów antymasonizmu (From pope’s bulla to tabloid. Introductin to the history of anti-masonry)

9.40–10.00 – dr Maciej S t r u t y ń s k i (Uniwersytet Jagielloński), Masoneria jako antykościół w ujęciu współczesnych polskich środowisk antymasońskich (Freemasonry as anti-church in an interpretation of Polish anti-masonic circles)

10.20–10.40 – Tomasz K r o k (Uniwersytet Warszawski), Działalność antymasońskiej komórki Episkopatu Polski w dokumentach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (Activity of the Anti-masonic cell of Polish Episcopate in archives of Ministry of
Public Security)

10.40–11.00 – dr Zbigniew Ł a g o s z (Uniwersytet Jagielloński), Aparat bezpieczeństwa wobec Roberta Waltera. Represje z powodu działalności na kanwie masonerii ezoterycznej rytu Memphis-Misraim (Security Service against Robert Walter. Victimization due to Memphis-Misraim esoterical masonry activity)

11.00–11.20 – dr Norbert W ó j t o w i c z (Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław), Kazimierz Szwarcenberg-Czerny – badacz polskiego wolnomularstwa w skomplikowanych realiach powojennej Polski (Kazimierz Szwarcenberg-Czerny – a historian of Polish freemasonry in a diffi cult reality of the after-war Poland)

 

11.20–11.40 – DYSKUSJA

11.40–12.00 – przerwa na kawę

 

12.00–15.00 – OBRADY – prowadzenie prof. dr Tadeusz C e g i e l s k i (Uniwersytet Warszawski)

 

12.00–12.20 – prof. dr Witold D o b r o w o l s k i (Uniwersytet Warszawski, Muzeum Narodowe w Warszawie), Wolnomularstwo i kult Izydy w XVIII-wiecznej Polsce (Freemasonry and the cult of Isis in the 18th century Poland)

12.20–12.40 – dr Anna Maria B a u e r (Instytut Sztuka Królewska w Polsce; Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), Dawny „ogród fi lozofi czny” – próba współczesnej interpretacji (Ancient “philosophical garden”. An attempt to a contemporary interpretation)

12.40–13.00 – Tadeusz A n d r z e j e w s k i (Grand Orient de France, Paris), Wielki Architekt Wszechświata z perspektywy wolnomularstwa liberalnego (The Grand Architect of the World from the point of view of liberal freemasonry)

13.00–13.20 – Tomasz S z m a g i e r (Wielki Wschód Polski, Warszawa), Wolnomularstwo liberalne we współczesnej Polsce. Próba analizy możliwości i potrzeby istnienia (Liberal freemasonry in the comtemporary Poland. An effort of analysis)

13.20–13.40 – dr Małgorzata M i s i u n a (Instytut Sztuka Królewska w Polsce), Ewa J a ś k o w s k a (Grande Loge Feminine de France, Paris), Miejsce wolnomularstwa żeńskiego we współczesności (Position of women-masonry in the contemporary world)

13.40–14.00 – dr Mirella K u r k o w s k a (Uniwersytet Warszawski), Wolnomularstwo w kinematografi i europejskiej (Freemasonry in the European cinematography)

14.00–14.20 – prof. dr Maria M a t e r s k a (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), Miejsce Wolnomularstwa w kulturze – między nauką, religią a sztuką (Position of Freemasonry in culture – between science, religion and arts)

14.20–14.40 – Oscar Barboza L i z a n o (Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego), Doktor Józéf Leonard y Bertholet, polski wolnomularz w Ameryce Środkowej (Dr. Józéf Leonard y Bertholet, a Polish freemason in Central America)

 

14.40-15.00 – DYSKUSJA I PODSUMOWANIE OBRAD

 

Po południu, 16.30 – kuratorskie oprowadzanie po wystawie „Masoneria pro publico bono”

 

Aktualnych informacji na temat naszej konferencji prosimy szukać na stronach internetowych stowarzyszenia Instytut Sztuka Królewska w Polsce: www.sztukakrolewska.pl, także na stronach Uniwersytetu Warszawskiego: www.uw.edu.pl, www.promocja.uw.edu.pl.

 

Warszawa, 9 grudnia 2014

 

W imieniu Organizatorów

 

Prezes Stowarzyszenia Instytut Sztuka Królewska w Polsce

Prof. dr Tadeusz Cegielski

 

conference@sztukakrolewska.pl

No Comments

Post a Comment